Başa Dön

 
   Anasayfa
   Firma Profili
   Email
   Forum Bülten
   Forum Bülten Arşiv
   Yayınlar
   Basında Forum
   Önemli Linkler
   
   Yurtiçi Fuarlar
   Yurtdışı Fuarlar
   Messe Berlin Fuarları
   2003 Fuarları
   Diğer Temsilcilikler
   Ülke Profilleri
   Destekler
   Site Haritası
   Arama
   Intro
   
 

Turkish     English

 
 
DESTEKLER
 
DEVLET DESTEĞİ
KOSGEB DESTEĞİ
HALKBANK KREDİSİ

DEVLET DESTEĞİ


2001/4 SAYILI YURT DIŞINDA MİLLİ VEYA BİREYSEL DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI

MİLLİ DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FUARIN DESTEKLENMESİ


KATILIMCILARA SAĞLANACAK DEVLET DESTEĞİ
Fuara katılan firmalarımıza devlet aşağıdaki koşullarda destek vermektedir;

a) KOBİ, Sektörel Dış Ticaret Şirketi niteliğini haiz veya "Kalkınmada Öncelikli Yöreler"de yerleşik firma ve kuruluşlara 20.000 ABD Doları'nı aşmamak üzere fuar katılım ücretinin % 80'i,

b) Diğer firma ve kuruluşlara 20.000 ABD Doları'nı aşmamak üzere fuar katılım ücretinin % 50'si devlet tarafından ödenmektedir. 

MÜRACAT ŞEKLİ ve BELGELERİ
Fuara katılan firmalarımız, aşağıda belirtilen evrakları Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş.'ye gönderecek ve destek evrakları Forum tarafından Orta Anadolu İhracatçı Birliği'ne teslim edilecektir.

Katılımcıların göndereceği evraklar;

a) Forum'a, fuar katılım ücretinin ödendiğini gösterir belge,

b) Ek 1'de yer alan ve doldurulup onaylanmış sözleşme ile Merkez Bankası ve Maliye Bakanlığı taahhütnamesi,

c) Katılımcının tüzel kişiliğinin ve ticari ünvanının tespiti için Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter veya birliğin aslını görerek onayladığı sureti,

d) Yurt içinde imalat sanayi alanında faaliyette bulunulduğunu tevsiken bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından (sanayi ve/veya ticaret odası ile esnaf ve sanatkarlar odası) alınan kapasite raporu veya donanım (hardware), yazılım (software), el dokuması halı, el sanatları, çiçekçilik/yaş meyve-sebze gibi özelliği olan sektörler için alınan faaliyet belgelerinin aslı veya noter veya birliğin aslını görerek onayladığı sureti, 

e) KOBİ niteliğini haiz katılımcının, son döneme ilişkin 4 aylık SSK sigorta primleri bordrosunun aslı veya noter veya birliğin aslını görerek onayladığı sureti ( 200 personelden az eleman çalıştırdığına dair ),

f) KOBİ niteliğini haiz katılımcının en son hesap dönemine ait (yıllık), vergi dairesi veya yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirden tasdikli bilançosu yada birliğin aslını görerek onayladığı sureti (öz sermayesinin 2.000.000 Amerikan Doları karşılığı Türk Lirası'ndan az olduğuna dair),

Hesaplama Yöntemi : Bilanço aktifinde duran varlıklar toplamından; binalar, arsalar, arazilerin çıkartılmasıyla bulunan rakamın, bilanço yılının ortalama Amerikan Doları kuruna bölünmesiyle saptanır.

g) Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya noter veya birliğin aslını görerek onayladığı sureti, 

h) Katılımcının müracaat yılına ait, üyesi olduğu birlik yıllık aidat makbuzu,

Diğer pazarlamacı katılımcılar;
İmalatçının kapasite raporunu veya yazılım (software), el dokuması halı, el sanatları, çiçekçilik/yaş meyve-sebze gibi özelliği olan sektörler için alınan faaliyet belgelerini veya bu evrakların noter veya birliğin aslını görerek onayladığı suretini, 

İmalatçı ile yaptığı, imalatçının ürünlerinin promosyonundan sorumlu olduğunu belirtir sözleşmenin aslını veya noter veya birliğin aslını görerek onayladığı suretini ibraz eder.

Aynı şirketler grubu içerisinde yer alan imalatçı ile pazarlamacının aralarındaki organik bağı tevsik etmeleri yeterlidir. 

Birlikler, desteklemenin yapılmasını teminen bu belgeler dışında kalan ancak ihtiyaç duyulan her türlü bilgi ve belgeyi talep edebilirler.

GENEL HÜKÜMLER
Desteklemede; ibraz edilen faturalardaki harcamaların TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları fatura tarihindeki T. C. Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak ABD Doları karşılığı TL olarak, T.C. Merkez Bankası tarafından Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan ödenir.

Katılımcıya haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.

Bu uygulama usul ve esaslarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmaya ve ortaya çıkabilecek ihtilafları sonuçlandırmaya T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracat Genel Müdürlüğü yetkilidir.