Designshop

3F Turizm Seyahat
DEVLET DESTEĞİ |KOSGEB DESTEĞİ |HALKBANK KREDİSİ

DEVLET DESTEĞİ


MİLLİ DÜZEYDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 
FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİ


Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 23 Mart 2001 tarih, 24351 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak 2001 tarihinden itibaren geçerli olan 2001/4 sayılı tebliğine göre, 

1.
BÜYÜK ÖLÇEKLİ FİRMALAR (KOBİ'ler dışındaki firmalar): 
Katılım bedelinin % 50'si (20.000 ABD Doları'nı geçemez)

2. KOBİ'ler (İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren, 1-200 işçi çalıştıran, gerçek usulde defter tutan, mevcut sabit sermaye tutarı bilanço net değeri itibariyle 2 milyon ABD Doları karşılığı TL'yi aşmayan işletmeler) ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri 
Katılım ücretinin % 80'i (20.000 ABD Doları'nı geçemez)

3. Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Kurulu KOBİ'ler ve Sektörel Dış Ticaret Şirketleri
Katılım ücretinin % 80'i (20.000 ABD Doları'nı geçemez)

MÜRACAT ŞEKLİ
1. BÜYÜK ÖLÇEKLİ FİRMALAR (Üretici ve çalışan işçi sayınısının 200'ün üstünde olma özelliği aranır)
 • İmalatçı olduğuna dair Sanayi ve/veya Ticaret Odasından alınmış Kapasite Raporu (geçerlilik süresi dolmamış ve noter tastikli) 
 • Müracat yılına ait, üyesi olduğu İhracatçı Birliği yıllık aidat makbuzu örneği (fotokopi olabilir, nisbi aidat makbuzları kabul edilemez)
 • Organizatör-Katılımcı Firma Sözleşmesi (yapılan sözleşmedeki Firma Açık Adı ve Adresi Kapasite Raporu'ndaki ile aynı olmak zorundadır)
 • Maliye Bakanlığı'na taahhütname (firmanın antetli kağıdına)
 • Merkez Bankası Başkanlığı'na yazı (firmanın antetli kağıdına)
 • İmza Sirküleri (noter tasdikli).
Destek Oranı % 50'dir.

2.
KOBİ'LER (Üretici ve çalışan işçi sayısının 1-200 işçi arasında olma özelliği aranır)
 • 1-200 işçi çalıştırdığına dair SSK onaylı son 3 aylık SSK sigorta primleri bordrosu (noter tasdikli olacaktır ve işletme/firma idari personeli de dahil edilecektir),
  01-04 aylardaki fuarlar için bir önceki yılın 3. Dönem SSK bordrosu,
  05-08 aylardaki fuarlar için o yılın 1. Dönem SSK bordrosu,
  09-12 aylardaki fuarlar için o yılın 2. Dönem SSK bordrosu
 • Mevcut sermaye tutarının bilanço net değeri itibariyle 2 milyon USD karşılığı (bir önceki yılın USD ortalama kuru esas alınarak) TL'yi aşmadığına ilişkin en son tarihli Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Vergi Dairesi onaylı bilanço teyidi (Vergi Dairesi onaylı asıl veya noter tasdikli asıl, bir önceki yıla ait)
  (Pazarlamacı şirketler için 1 ve 2 nolu maddedeki evraklar hem kendileri hem de üretici firmalar için ayrı ayrı hazırlanacaktır)
 • Maliye Bakanlığı'na taahhütname (firmanın antetli kağıdına)
 • Merkez Bankası Başkanlığı'na yazı (firmanın antetli kağıdına)
 • İmza Sirküleri (noter tasdikli),
Destek oranı % 80'dir. 

Firmalarca imzalanıp, kaşelenecek olan Maliye Bakanlığı Taahhütnamesi, Merkez Bankası Başkanlığı'na yazı ve Fuar Katılım Sözleşmesinin, imza sirkülerinde imza yetkisi olan bir kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. 

DESTEKLE İLGİLİ ÖDEMELER


Katılımcının yukarıda belirtilen desteklerden faydalanabilmesi için harcamalarını fatura ile belgelendirmiş olması şarttır. Kuruluşlarca milli düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımlarında, katılımcının harcamalarını tevsik eden ödeme belgelerinin ibrazı şarttır. 

Fuar sona erdikten sonra, gerekli tüm belgeler fuarın bitiş tarihini müteakip en geç altı ay içerisinde organizatör kuruluş kanalı ile bağlı olduğu İhracatçı Birliği'ne intikal ettirilir. İhracatçı Birliği, gerekli incemelerin ardından Merkez Bankası'na ödeme talimatını bildirir. 

DİĞER ESASLAR
1. Bir firmaya aynı fuar için 3 defadan fazla destek verilemez. 
2. Başka bir fuar desteğinden (KOSGEB desteği gibi) yararlanan firmalar devlet desteğinden yararlanamaz. 
3. Yazılım/software, el dokuması halı, el sanatları ile iştigal eden firmalar ve çiçekçilik/yaş sebze-meyve gibi özelliği olan gıda ile iştigal edenlerin ibraz edecekleri "Faaliyet Raporları", Kapasite Raporu gibi işlem görecektir. 
4. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri için imalatçı olma şartı aranmaz. Resmi Gazete ile ispat yeterlidir. 
5. Milli katılımlarda KOBİ niteliğini haiz imalatçı firma tarafından üretilen malların noter tasdikli bir sözleşme çerçevesinde, pazarlamacı niteliğini haiz başka firma tarafından fuar ve sergilerde teşhir edilmesi halinde, destekler 97/3 sayılı tebliğde KOBİ'ler için öngörülen miktarlar üzerinden pazarlamacı firma, imalatçı niteliğini haiz firmaların ürünlerinin promosyonundan sorumlu olduğuna dair noterden onaylı sözleşmenin aslını ibraz etmekle mükelleftir. % 60 KOBİ Desteği için, B1-2 maddelerinde istenen evrakları hem üretici, hem pazarlamacı firma/kuruluş hazırlayacaktır (SSK Bildirgesi ve Bilanço).
6. İmalatçı niteliğinde olmayan pazarlamacı şirketler, imalatçı şirketlerle aynı "Şirketler Grubu"nda yer aldıkları taktirde 5. Maddedeki şartla destekten yararlanabilirler. 
7. Kapasite Raporu'nda belirtilen ürünlerin dışında farklı bir fuar/sergiye katılan, ancak bu maddeyle ilgili olarak imalatçı belgesi sunamayan firmaların talepleri kabul edilmeyecektir. 

Devlet desteği için son başvuru tarihi fuardan bir ay öncedir.

(Örnek 1)

TAAHHÜTNAME


MALİYE BAKANLIĞI'NA Bakanlar Kurulu'nun 27.12. 1994 tarih ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları"na İlişkin Kararı'ının 4. Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak istihsal edilen Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 01.06.1995 tarih ve 22300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 95/6 sayılı kararı ile söz konusu kararın 3. Maddesini değiştiren 31 Temmuz 1997 tarih ve 23066 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 97/3 Sayılı Tebliğ'i çerçevesinde, T. Cumhuriyeti Merkez Bankası'nca tarafımıza haksız bir ödeme yapıldığının tevsik edilmesi halinde söz konusu tutarı ödeme tarihinden itibaren, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimizi taahhüt ederiz. 

Firma/Kuruluş Unvanı : 

Firma/Kuruluş Adresi : 

e-mail adresi : 

Tel/Faks No : 

Vergi Dairesi ve No : 

Yetkili Kişi : 

Yetkili İmza : 

Tarih : 
NOT: Bu form şirket antetli kağıdına yazılacaktır. 

(Örnek 2)Merkez Bankası Başkanlığı'na 


Firmamız …………... tarihleri arasındaki ……………….. 'da düzenlenecek …………. ………………………… Fuarı'na katılacaktır. 


Devlet desteği alacağımızı, …………………….firması adına, ……………Bankası ………….Şubesi …………… no'lu TL hesabına havalesini arz ederiz. 

Kaşe, Yetkili İsim, İmza 

NOT: Bu form şirket antetli kağıdına yazılacaktır.