Fuarlarımız
 Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş., Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen 24.4.1995 tarih ve 5 numaralı A Sınıfı Yurtdışı Fuar Düzenleme Yetki Belgesi'ne sahiptir.Forum Fuarcılık A.Ş.
Yurtdışı Fuar Organizatörleri Derneği Üyesidir.Sayfayı Yazdır
 2004/6 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları
 

YURTDIŞI FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN
2004/6 SAYILI TEBLİĞİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Amaç
Madde 1- Bu Uygulama Usul ve Esaslarının amacı, Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak istihsal edilen Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/6 sayılı Yurt dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ’i çerçevesinde; yurt dışında gerçekleştirilen Türk İhraç Ürünleri Fuarları, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve Milli Katılım organizasyonlarına firmalarımızın iştirakı ile uluslararası sektörel nitelikli fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması suretiyle ihracatımızın desteklenmesidir.
Kapsam
Madde 2- Bu Uygulama Usul ve Esasları kapsamındaki destekler, yurt dışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonunu gerçekleştiren organizatörler ve sözkonusu fuar organizasyonlarına iştirak eden katılımcılar ile uluslararası sektörel nitelikteki fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar tarafından yapılan harcamaların 2004/6 sayılı Tebliğ’in ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını kapsamaktadır.
Tanımlar
Madde 3 - Bu Uygulama Usul ve Esasları’nda geçen;
Müsteşarlık : Dış Ticaret Müsteşarlığını (DTM),
Organizatör : Müsteşarlık tarafından adlarına Geçici Belge veya Belge düzenlenmiş, yurt dışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma ve kuruluşları,
Yurt Dışı Fuar : Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla yurt dışında düzenlenen; Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Milli Katılım organizasyonunu,
Katılımcı : 2004/6 sayılı Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuarlara katılan veya uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara bireysel katılım sağlayan İhracatçı Birliğine üye, yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunan firmalar ile bunların ürünlerinin pazarlamasını yapan Türkiye’de yerleşik firma ve kuruluşları,
Milli Katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikli uluslararası fuarlara Türk firmalarının Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplu katılımları,
Bireysel Katılım: Müsteşarlık tarafından belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmaların kendi girişimleri neticesinde doğrudan katılımlarını,
Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Sadece Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yurt dışında düzenlenen genel nitelikli fuarları,
Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Sadece sektörel Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yurt dışında düzenlenen fuarları,
Üretici/imalatçı Organizasyonları : Aynı üretim ve/veya imalat dalında faaliyette bulunan firmaları biraraya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeleri (Federasyon, Birlik, Dernek veya benzeri yapılanmaları),
Katılım Bedeli: Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatörün, sözkonusu faaliyet kapsamında katılımcı firmalara sağlamış olduğu; nakliye, gümrükleme, sigorta, stand kiralama, stand konstrüksiyonu, dekorasyon, yurt dışı tanıtım faaliyetleri ve fuarla ilgili vereceği hizmetlere ilişkin giderlerin toplamının metrekare satış fiyatına yansıtılmış bedelini,
Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “SDŞ” statüsü verilen şirketleri, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
YURT DIŞI FUARLARA İLİŞKİN DESTEKLER
Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi
Madde 4- Katılımcı tarafından, yurtdışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre ödenecek katılım bedelinin % 65’i destek kapsamında katılımcıya ödenir.
Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, organizatöre ödenecek katılım bedelinin % 75’i destek kapsamında SDŞ’ye ödenir.
Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine ve otomotiv ana sanayii sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere % 50’si , doğal taş, seramik ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere % 50’si katılım bedeline ilaveten desteklenir.
Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurtdışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli Milli Katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarını geçemez.
Bu maddenin,
- Birinci fıkrasında belirtilen katılımcının organizatöre ödeyeceği katılım bedeline ilişkin destek oranı 1/1/2006 tarihinden itibaren düzenlenecek yurt dışı fuarlar için % 50 olarak uygulanacaktır.
Ancak, yurt dışı fuar için Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)’nce organizatöre ödenecek katılım bedelinin desteklenmesi uygulaması % 75 oranı üzerinden devam edecektir.
- Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine ve otomotiv ana sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara ödenecek ilave nakliye masrafı, katılımcıya fuar bazında ödenebilecek azami destek tutarı sınırlamasına tabi olmaksızın uygulanır.
Destek talebi, katılımcıya verilecek hizmetleri detaylı olarak içeren organizatör ile katılımcı firma arasında yurtdışı fuar öncesinde yapılan sözleşmenin incelenmesiyle değerlendirilir. Organizatör firmalar tarafından katılımcı adına düzenlenen faturalarda, fuar adı, tahsis edilen alan belirtilmelidir. Organizatörler tarafından düzenlenen faturada yer/stand kirası (dekorasyonlu), nakliye giderleri, tanıtım giderleri ve fuarla ilgili diğer hizmet kalemlerine tekabül eden meblağlar ayrı olarak alt başlıklar halinde belirtilmelidir.
Organizatör ile katılımcı arasında yapılan sözleşmede;

 • nakliye hizmetine ilişkin hacim ve/veya ağırlık aşımının,
 • standart dışı stand ve ilave stand dekorasyon/donanım malzemesi maliyetinin,

katılımcı firma tarafından ayrıca ödeneceğinin belirtilmiş olması ve düzenlenen faturada bu durumun açıkça yer alması gerekmektedir.
Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine ve otomotiv ana sanayii, doğal taş, seramik ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların ilave fuar nakliye masraflarının desteklenmesi organizatör ile katılımcı arasında yapılan sözleşmede belirtilen standart nakliye hizmeti bedelinin (hacim veya ağırlık karşılığı maliyet) aşımı durumunda geçerlidir. Bahsekonu aşım bedeli organizatör tarafından katılımcıya yönelik düzenlenen fatura/makbuz (Organizatör Kuruluşlar için) üzerinde ayrı bir gider kalemi olarak gösterilir veya aşım bedeli için ilave bir fatura düzenlenir.
Katılım Bedeli
Madde 5- Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatörün, sözkonusu faaliyet kapsamında katılımcı firmalara sağlamış olduğu aşağıda yer verilen hizmet kalemleri;

 • Fuar stand malzemesi ve katılımcı firmanın fuarda teşhir edeceği ürünlerin nakliyesi (ilave nakliye giderleri hariç), depolaması ile bunların gümrükleme ve sigorta masrafları,
 • Yer kirası, stand malzemesi/kirası, stand konstrüksiyonu, dekorasyon ve sözleşmede belirtilen diğer standart stand içi donanım ve hizmetleri (halı, mobilya, elektrik, su, temizlik gibi ürünün sergilenmesiyle ilgili diğer zorunlu hizmet kalemleri),
 • Fuar organizasyonunun tanıtımına (fuarın düzenleneceği ülkedeki potansiyel iş çevrelerine yönelik tanıtım) yönelik giderler,
 • Fuarla ilgili verilecek diğer hizmetler;
 • Organizatör merkez giderleri (satış ve pazarlama giderleri, merkez ofis sabit giderleri, merkez ofis personel giderleri, ilgili fuarın organizatör hizmet bedeli),
 • Katalog-broşür basımı,
 • Personelin yurtdışı seyahati, konaklaması, harcırahlar ve transferleri, fuarda yerel personel istihdamı, güvenlik, haberleşme giderleri,

toplamının metrekare satış fiyatına yansıtılmış bedelini kapsar.
Katılımcı Firmanın Yükümlülükleri
Madde 6- Katılımcı firma, yurt dışı fuarlarda sadece Türkiye’deki merkezinden iştirak edecek elemanları veya bahsekonu firmanın iştirakiyla yurtdışında kurulu şube, temsilcilik v.b. bağlı şirketlerinde görevli personeli vasıtasıyla tanıtım ve pazarlama işlevini yerine getirebilir. Katılımcı firmanın, fuar alanındaki standında kendi personeli olmaksızın hostes, tercüman gibi firmada görev yapmayan şahıslar ile temsil edilmesi durumunda destek müracaatı kabul edilmez.
Yurt dışı fuarlara iştirak eden katılımcının stand alınlığında ticari ünvanı, ve/veya tescilli markası/logosu yer almalıdır. Stand alınlığında sadece firma markası ve/veya logosu bulunan katılımcı marka/logo tescil belgesini destek müracaatı sırasında ibraz eder. Katılımcı stand alınlığında kendi ticari ünvanı ve/veya tescilli markası/logosu ile beraber aralarında organik bağ bulunan yurtdışı temsilcisi konumundaki firmanın ticari ünvanına/markasına da yer verebilir.
Katılımcı firmanın;

 • Stand alınlığında ve stand alanı içinde katılımcının kendisine veya aralarında organik bağ bulunan yurtdışı temsilcisi konumundaki firmaya ait olmayan ünvan, logo veya markanın yer almasının,
 • kendi ürünleri veya pazarlamasını yaptığı Türkiye’de üretilen ürünler dışında farklı firmalara ait ürünleri sergilemesinin,
 • f uar süresince gösterdiği pazarlama yaklaşımının ticari imajımızı ve ülkemiz itibarını zedelediğinin,
 • fuar sona ermeden ürünlerini toplamak suretiyle standını boşalttığının ve/veya görevli personelini çektiğinin,

tespiti durumunda destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.
Hedef Ülke Bazında Yurt Dışı Fuar Katılımı
Madde 7- Müsteşarlıkça yürütülen ihracat stratejisi çerçevesinde, ülkemiz bakımından yeni pazar olarak belirlenen ülkelerde düzenlenecek Yurt Dışı Fuarlara iştirak eden katılımcının Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre ödeyeceği katılım bedeli için 2004/6 sayılı Tebliğ kapsamında belirlenen destek oranına 10 puan ilave destek sağlanır.
Katılımcılar bu maddede belirtilen ilave destekten aynı ülkede düzenlenen azami 2 yurtdışı fuar için yararlandırılırlar. Toplam 2 yurt dışı fuar için ilave destekten yararlandırılan katılımcı firma, bundan sonra aynı hedef ülkede iştirak edeceği yurt dışı fuarlar için 2004/6 sayılı Tebliğin 6 ncı maddesinde belirtilen destek oranlarına tabi olur.
Müsteşarlık tarafından ihracat stratejisi çerçevesinde, ülkemiz bakımından yeni pazar olarak belirlenen ülkelere ilişkin liste, her takvim yılı için bir önceki yıl içinde ilan edilir. Ancak, ihracat stratejisi çerçevesinde ilgili takvim yılı içinde de anılan listede değişiklikler yapılabilir.
Üretici/İmalatçı Organizasyonlarının Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
Madde 8- Üretici/imalatçı organizasyonları tarafından, temsil ettikleri sektör/sektörlerin tanıtımının yapılması amacıyla, Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatörce düzenlenen yurt dışı fuara katılım sağlanması durumunda,organizatöre ödenen katılım bedelinin % 65’i destek kapsamında Üretici/İmalatçı Organizasyonunaödenir.
Üretici/imalatçı organizasyonlarına ödenecek destek tutarı, yurtdışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli Milli Katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarını geçemez.
Ancak, yapılacak ödemelerde, katılım bedelinin hesaplanmasında her fuar için azami 36 m 2’lik alan esas alınır. Üretici/İmalatçı organizasyonları, kiraladıkları standda sadece temsil ettikleri sektör/sektörlerin genel tanıtımını yaparlar, sözkonusu alanda münferiden firmalara ait ürünleri sergileyemezler, ancak sektörü simgeleyen ürün numunelerini sergileyebilirler .
Bu madde kapsamındaki şartları yerine getirmeyen Üretici/İmalatçı Organizasyonlarının destek müracaatları değerlendirmeye alınmaz.
Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Madde 9- Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatörün, Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonuna yönelik tanıtım amacıyla yurtdışında gerçekleştirdiği;
-defile,
-fuar alanında düzenlenecek basın toplantısı ve kokteyl,
-reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık biçimindeki tanıtım etkinlikleri,
-elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri,
-yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlar,
-toplam alanı 20 m 2’yi geçmemek üzere fuar konusu sektör/sektörlerin tanıtımı ve katılımcı firmalara iletişim hizmetleri (faks, telefon, internet, fotokopi v.b) vermeye yönelik info-stand, harcamaları destek kapsamındadır.
Yurt dışı fuar organizasyonlarında, Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yapılan bu madde kapsamındaki tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamaların % 75’i; Yurt dışı fuarın genel nitelikli milli katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 80.000 ABD Dolarına kadar, sektörel nitelikli milli katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise azami 120.000 ABD Dolarına kadar destekten yararlandırılır.
Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikli Milli Katılımlarda, Müsteşarlığa sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, organizatör tanıtım faaliyetlerine yönelik yukarıda belirtilen destek miktarına ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamaların % 75’ini geçmemek üzere 80.000 ABD Dolarına kadar ödeme yapılır.
Organizatör tarafından Müsteşarlığa sunulacak tanıtım projesinde, ilgili Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı veya sektörel nitelikli milli katılım organizasyonuna yönelik ilave tanıtım desteği talep edilmesinin gerekçeleri açık ve anlaşılır biçimde ortaya konulduktan sonra; projelendirilen tanıtım faaliyetlerine ilişkin zamanlama, kullanılacak tanıtım yöntemi/araçlar, hedef kitle ve ayrıntılı tahmini maliyet tablosunu kapsayan bir rapor yer alır.
Yukarıda belirtilen tanıtım araçlarından afiş, katalog, broşür/kitapçık, e-ortamda hazırlanan tanıtım materyali gibi ürünlerin tasarım/üretim süreci Türkiye’de gerçekleştirilebilir ve faturalandırılabilir; ancak yurtdışına yönelik yayın yapan Türk televizyonları, gazeteleri v.b. basın yayın organlarında verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.
Bu madde kapsamında destekten yararlandırılan tanıtım harcamaları mükerrerlik yaratacak biçimde, organizatör tarafından yurt dışı fuara katılan firmaların katılım bedeline yansıtılamaz.
Yurt dışı fuarın konusu ile ilgili olması halinde bile organizatörlerin "eşantiyon, ikram ve hediye” niteliğindeki harcamalarının yanı sıra yukarıda maddeler halinde belirtilen faaliyetlerin dışında kalan diğer etkinlikleri destek kapsamı dışındadır.
Organizatörlerce fuarın konusu ile ilgili tanıtım etkinliklerini içeren faaliyetlerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği hususunda Müsteşarlık Gözlemcisinin ve/veya Ticaret Müşaviri/Ataşeliğinin düzenleyeceği raporlar esas alınır.
Organizatörün, toplam alanı 20 m 2’yi geçmemek üzere fuar konusu sektör/sektörlerin tanıtımı ve katılımcı firmalara iletişim hizmetleri (faks, telefon, internet v.b) vermeye yönelik oluşturduğu info-standın, destekten yararlanabilmesi için fuar gözlemcisinin raporunda bahsekonu hizmetlerin verildiğine ilişkin olumlu görüşü aranır.
Sektörel Nitelikteki Uluslararası FuarlaraBireysel Düzeyde Katılımların Desteklenmesi
Madde 10- İhracatçı BirlikleriGenel Sekreterliklerince belirlenen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi İcra Komitesi’nin görüşü alındıktan sonra Müsteşarlıkça uygun görülerek ilan edilen sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştirilmesi durumunda;
-Sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, katılımcının ödeyeceği boş stand kirasının % 65’i ve sergilenen ürünlere ilişkin nakliye harcamalarının % 50’si, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere,
-Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştiren katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, boş stand kirasının tamamı ve sergilenen tanıtım materyallerine ilişkin nakliye harcamalarının % 75’i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere, ödenir.
Sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel iştirak eden komple tesis imalatı, makine ve otomotiv ana sanayii sektöründe faaliyet gösteren katılımcıların fuar nakliye masraflarının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere % 50’si, doğal taş, seramik ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere % 50’si ilaveten desteklenir.
Bu maddenin,
- Birinci fıkrasında belirtilen katılımcının yurt dışındaki fuarın ana organizatörüne ödeyeceği boş stand kirasına ilişkin destek oranı 1/1/2006 tarihinden itibaren düzenlenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar için % 50 olarak uygulanacaktır.
Ancak, sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştiren Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine, boş stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75 oranı üzerinden desteklenmesi uygulamasına devam edilecektir.
- Sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine ve otomotiv ana sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren katılımcılara ödenecek ilave nakliye masrafı, katılımcıya fuar bazında ödenebilecek azami destek tutarı sınırlamasına tabi olmaksızın uygulanır.
Üretici/İmalatçı Organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, stand alanı 36 m 2’yi geçmemek şartıyla, boş stand kirasının % 65’i ve nakliye harcamasının % 50’si, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere ödenir. Üretici/İmalatçı Organizasyonları, kiraladıkları standda sadece temsil ettikleri sektör/sektörlerin genel tanıtımını yaparlar, sözkonusu alanda münferiden firmalara ait ürünleri sergileyemezler.
Bu madde kapsamındaki şartları yerine getirmeyen Üretici/İmalatçı Organizasyonlarının destek müracaatları değerlendirmeye alınmaz.
Detaylı olarak düzenlenecek faturalarda yer alan ve fuar organizatörü ile yapılan sözleşmede ödenmesi zorunlu olan kalemler (Kayıt Ücreti, Kataloğa Giriş, Reklam Katkı Bedeli, Çevre Koruma Vergisi, multimedya bedeli, Ürün Teşhir Sigortası) boş stand kirası desteği hesaplamasına dahildir.
Bireysel düzeyde uluslararası sektörel fuar katılımlarında, fuarı düzenleyen organizatör tarafından boş stand seçeneği sunulmadığı durumlarda veya standart donanımlı stand (shell scheme) kiralanmasının zorunlu olduğu hallerde, faturada yer alan toplam stand bedelinin % 80’i esas alınmak suretiyle belirlenen değer üzerinden 2004/6 sayılı Tebliğde belirtilen destek oranları uygulanır.
Nakliye desteği sadece fuarda sergilenecek ve yurt dışına bedelsiz veya geçici çıkış yoluyla gönderilecek ürünler için geçerli olup, malın ilk çıkış yeri ile ilk katılınan fuar yeri arasındaki gidiş veya gidiş-dönüş harcamaları esas alınır. Detaylı olarak düzenlenecek nakliye faturalarında sigorta, vergi, resim, harçlar, gümrük hizmet bedeli, gümrük komisyonu ve gümrük teminat bedeli hariç tutulur.
ATA karnesi, Gümrük beyannameleri ile nakliyeye ilişkin tüm belgelerde, fuarda sergilenecek ürünlerin yurt dışına çıkışını tevsik eden belgeler olduğuna dair bir ibarenin (fuar malı, fuar adı, fuar idaresi adresi veya alıcının fuar idaresinin anlaşmalı nakliyecisi olması v.b.) yer alması ve sözkonusu ürünlerin 4458 sayılı Gümrük Kanununa istinaden çıkarılan Gümrük Tebliğine göre “bedelsiz” veya “Geçici Çıkış” yoluyla yurt dışına sevk edilmesi zorunludur.
Katılımcının, ürünlerini Türkiye’ye geri getirmeden diğer bir fuara katılması halinde; nakliye desteği İhracatçı Birliği tarafından yapılacak inceleme sonucunda belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Müracaat Şekli ve Müracaatın Değerlendirilmesi
Madde 11- Organizatörlerin yurt dışı fuar organizasyonuna ilişkin başvuruları, düzenlenecek fuarla ilgili sunacakları tahmini maliyet raporu ve gerekli durumlarda istenecek ilave bilgi ve belgelerin Müsteşarlık tarafından incelenmesi suretiyle sonuçlandırılır.
Yurt Dışı Fuar Müracaat Şekli ve Belgeleri
Madde 12- Organizatör, yurt dışı fuar destekleriyle ilgili müracaatı aşağıda belirtilen gerekli tüm bilgi ve belgelerle fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; Türk İhraç Ürünleri, Sektörel Türk İhraç Ürünleri ve Milli Katılım organizasyonlarında; fuar konusu sektör de gözetilmek suretiyle bulunulan bölgedeki ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine (fuar konusuyla ilgili Genel Sekreterlik olmaması durumunda Bölgedeki İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine) yapar.
a - Yurt dışı fuar için Müsteşarlıktan izin alındığını gösterir yazının örneği,
b- Kuruluşlar dışındaki Organizatörler tarafından, katılımcı adına düzenlenen faturaların aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,
c- Yurt dışı fuar katılımlarında, Organizatör Firma/Kuruluşlara yapılan ödemelerin Banka aracılığıyla veya diğer şekillerde ödendiğini tevsik eden ödeme belgeleri,
d- Organizatör ile katılımcılar arasında yapılan sözleşme ile katılımcının banka talep mektubu ve firmayı temsil ve ilzama yetkili kişiler tarafından imzalanmış taahhütname (EK-1),
e- Katılımcının tüzel kişiliğinin ve ticari unvanının tespiti için en son tarihli Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,
f- Yurt içinde imalat sanayi alanında faaliyette bulunulduğunu tevsiken bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından (Sanayi ve/veya Ticaret Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası) alınan fuar tarihinde geçerli olan kapasite raporunun aslı veya Odaca tasdikli sureti veya noter tasdikli sureti veya Birliğin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,
g- Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunulduğunu tevsiken donanım (hardware), yazılım (software), el dokuması halı, el sanatları, çiçekçilik/yaş meyve-sebze gibi kapasite raporu ibraz edememe özelliği olan sektörler için bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından alınan faaliyet belgelerinin aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,
h- Katılımcıya ait imza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,
ı- Katılımcının müracaat yılına ait, üretim konusu ile ilgili üyesi olduğu İhracatçı Birliği yıllık aidat makbuzu (üretici/imalatçı organizasyonlarından talep edilmez.),
i- Katılımcıyı çevre standlarla, ticari ünvanı/logosu ve/veya tescilli markası (marka/logo tescil belgesi ibraz edilmesi şartıyla), yer alan alınlığıyla ve teşhir edilen ürünleriyle net bir şekilde gösteren farklı yönlerden çekilmiş fotoğraflar, ancak firma markasının tescili, başvuru aşamasında ise firma ünvanı ile birlikte alınlıkta kullanılabilir,
j-Katılımcının organizatörle yaptığı sözleşmede yer alan ve m 2 birim fiyat içinde katılımcıya tanınan nakliye hakkının aşıldığı hallerde; bu hususun organizatör adına düzenlenen gümrük beyannamesi veya ATA karnesi ile detaylı firma bilgileri, firmanın fuara götürdüğü malların cinsi, toplam hacmi veya ağırlığını içeren Gümrük İdaresince onaylı çeki veya icmal listesi,
k- Milli katılım organizasyonlarında fuarın yurt dışındaki ana organizatörü tarafından, Sektörel Türk İhraç Ürünleri ve Türk İhraç Ürünleri Fuarlarında ise fuar alanını kiraya veren firma tarafından organizatör adına düzenlenen ve katılım bedeline yansıtılan fuar alanı kira giderine ilişkin düzenlenen faturanın aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti ile yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi,
l- Yurt dışı fuarlara iştirak eden katılımcıların teşhir edecekleri ürünlerin Türkiye’den fuarın düzenleneceği merkeze ve tekrar yurtiçine nakliyesi kapsamında, taşıma, depolama, elleçleme, gümrük v.b. hizmetleri veren firmalarca organizatör adına düzenlenmiş ve katılım bedeline yansıtılan giderlere ilişkin faturaların aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti ile yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi,
m- Yurt dışı fuar organizasyonlarında katılım bedeline yansıtılan stand konstrüksiyonu, dekorasyon ve stand içi diğer hizmetler (elektrik, su, masa, raf v.b.) için organizatör adına düzenlenmiş faturaların aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti ile yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi,
n- Yurt dışı fuar organizasyonlarında katılım bedeline yansıtılan organizatör aracılığıyla gerçekleştirilen tanıtım faaliyetlerine ilişkin giderler karşılığı düzenlenmiş faturaların aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti ile yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi,
o - Yurt dışı fuar organizasyonlarında katılım bedeline yansıtılan tanıtım faaliyetlerini belgeleyecek biçimde hizmet alınan firmalar ile yapılan sözleşmeler, tanıtım etkinlik malzemelerinin birer örneği, hacim/boyut itibariyle sunulamayacak durumda olanlarının ise CD ve fotoğrafları,
ö- Katılımcıya ait en son tarihli vergi levhasının bir örneği.
MADDE13- Organizatör, yurt dışı fuarın bitiş tarihinden itibaren üç ay içerisinde organizatör tanıtım faaliyetleri kapsamında yapmış olduğu harcamalara ilişkin kendi adına düzenlenmiş aşağıdaki belgeleri fuarın konusu ile ilgili İhracatçı Birliğine teslim etmek suretiyle müracaatta bulunur.
a- Yurt dışı Fuar için Müsteşarlıktan izin alındığını gösterir yazının örneği,
b-Yurt dışı Fuar için gerçekleştirilen tanıtım etkinlik/malzemeleri harcamalarına ilişkin birim ve adedi açıkça belirtilen ve bedellerinin bankacılık kanalıyla ödendiği tevsik edilen yurt dışında düzenlenen ve Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğince (Müşavirlik bulunmayan yerlerde T.C. Büyükelçiliklerince/T.C. Konsolosluklarınca) tasdik olunan faturaların aslı veya noter tasdikli sureti ile yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümeleri, yurtiçinde düzenlenen faturaların aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,
c- Tanıtım etkinlik/malzemelerinin birer örneği, hacim/boyut itibarı ile sunulamayacak durumda olanlarının ise CD veya fotoğrafları,
d- Organizatör tarafından imzalanmış banka talep mektubu ve taahhütname (EK-2),
e- İmza sirküleri veya noter veya ihracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,
f- İnfo-stand desteği talebinde bulunulması halinde info-standın fuar alanındaki konumunu ve iç alanını net şekilde gösteren fotoğraflar.
Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikli Milli Katılımlarda, Organizatörün sunduğu projeye ilişkin Müsteşarlığın ön uygunluğu alınmak suretiyle, gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri karşılığı 80.000 ABD Dolarına kadar verilecek ilave destek için başvurular fuar sonrasında Müsteşarlığa yapılır.
Organizatör, Müsteşarlığa;

 • Fuar tanıtım faaliyetleri kapsamında yurt dışında gerçekleştirilen etkinlikler ile kullanılan tanıtım malzemelerine ait harcamaların birim ve adedi açıkça belirtilen, bedellerinin bankacılık kanalıyla ödendiği tevsik edilen ve Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğince (Müşavirlik bulunmayan yerlerde T.C. Büyükelçiliklerince /T.C. Konsolosluklarınca) tasdik olunan faturaların aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti ile yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümeleri,
 • Fuar tanıtım faaliyetleri kapsamında yurtiçinde düzenlenen faturaların aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,
 • Yurt dışı tanıtım etkinlik/malzemelerinin birer örneği, hacim/boyut itibarı ile sunulamayacak durumda olanlarının ise CD veya fotoğrafları, ile müracaatta bulunur.

Müsteşarlık, gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılacak organizatör ile ödeme miktarlarını ödemenin yapılmasını teminen ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği aracılığıyla T. Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirir.
Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuarda Müracaat Şekli ve Belgeleri
Madde 14- Katılımcı, Üretici-imalatçı organizasyonları, 2004/6 sayılı Tebliğ’in 8 inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde belirlenen bireysel olarak iştirak edeceği uluslararası sektörel fuarın başlama tarihinden önce destek müracaatında bulunacağı fuarın konusuyla ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine, fuar idaresinden alınan ve ödenecek boş stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesini bir dilekçe ekinde (EK-3) ibraz ederek İhracatçı Birliği kaydına aldırmak zorundadır.
Bu madde kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirmeyen katılımcı, Üretici/imalatçı organizasyonlarının destek müracaatları değerlendirmeye alınmaz. Üretici/imalatçı organizasyonları, fuar öncesinde ve sonrasındaki destekle ilgili müracaatlarını fuarın konusuyla ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine yapar.
Madde 15- Bireysel düzeyde uluslararası sektörel fuar katılımlarında, katılımcı tarafından fuar destekleriyle ilgili müracaat aşağıda belirtilen gerekli tüm bilgi ve belgelerle fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde (90 gün); fuarın konusuyla ilgili üye olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir.
a- Fuarın ana organizatörü tarafından katılımcı adına düzenlenmiş boş stand kirasına ilişkin fatura/faturaların aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti ile yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi,
b- Nakliye firması tarafından düzenlenmiş nakliye ve gümrükleme faturalarının aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti (nakliye faturasının yurt dışında düzenlenmiş olması durumunda yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi istenir),
c- Boş stand kirası, nakliye ve gümrüklemeye ilişkin tüm faturaların bedellerinin doğrudan katılımcı firma tarafından ödendiğini tevsik eden bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri (Bankacılık sisteminin henüz yerleşmediği ülkelerde ödemenin ne şekilde yapılacağı Müsteşarlık tarafından ayrıca belirlenir),
d- Nakliye desteğinden yararlanan katılımcının bu durumu tevsiken nakliyeci firma tarafından adına düzenlenmiş Gümrük Beyannamesi veya Ata Karnesi ile ürünün yurda giriş veya çıkışını tevsik eden belgenin aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,
e- Katılımcının tüzel kişiliğinin ve ticari unvanının tespiti için en son tarihli Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,
f- Yurt içinde imalat sanayi alanında faaliyette bulunulduğunu tevsiken bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından (Sanayi ve/veya Ticaret Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası) alınan ve fuar tarihinde geçerli olan kapasite raporunun aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,
g- Kapasite raporu ibraz edemeyen donanım (hardware), yazılım (software), el dokuması halı, el sanatları, çiçekçilik/yaş meyve-sebze gibi özelliği olan sektörler için alınan faaliyet belgelerinin aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,
h- Fuara katılımını tevsiken ilgili fuar kataloğu,
ı- İmza sirküleri aslı veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı sureti,
i- Firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerce imzalanmış Banka talep mektubu ve taahhütname (EK-1),
j- Katılımcıyı çevre standlarla, ticari ünvanı/logosu ve/veya tescilli markası (marka/logo tescil belgesi ibraz edilmesi şartıyla) yer alan alınlığıyla ve teşhir edilen ürünleriyle net bir şekilde gösteren farklı yönlerden çekilmiş fotoğraflar,
k- Katılımcının müracaat yılına ait, üyesi olduğu üretim konusuyla ilgili İhracatçı Birliği yıllık aidat makbuzu (üretici/imalatçı organizasyonları hariç),
l- Katılımcıya ait en yakın tarihli vergi levhasının bir örneği.
Fuarı gerçekleştiren Organizatör tarafından düzenlenecek stand kirası faturası ve nakliye firması tarafından düzenlenecek nakliye faturası ile gümrük beyannamesi, ATA karnesi v.b. fuarda teşhir edilecek ürünün yurt dışına çıkışını ve ülkemize girişini gösteren belgelerin doğrudan katılımcı firma adına düzenlenmesi zorunludur. Yurt dışındaki ana fuar idaresinin iştirakıyle Türkiye’de kurulu şirket, şube ve/veya temsilciliği dışında aracı firmalar tarafından düzenlenecek fatura, ödeme belgesi, yer tahsis belgesini içeren destek başvuruları kabul edilmez.
Uluslararası sektörel fuarlara bireysel katılım sağlayan firmalar adına, ilgili fuarın ana organizatörü tarafından düzenlenmiş fatura bedelleri katılımcı firma tarafından doğrudan bankacılık sistemi içinde yurtdışındaki ana fuar organizatörünün hesabına ödenir.
Madde 16- SDŞ ve diğer pazarlamacı katılımcıların, fuara iştirak etmeleri halinde katılım belgeleri kendi adlarına düzenlenir.
Diğer pazarlamacı katılımcılar;
- İmalatçının kapasite raporunu veya yazılım (software), el dokuması halı, el sanatları, çiçekçilik/yaş meyve-sebze gibi özelliği olan sektörler için alınan faaliyet belgelerini veya bu belgelerin noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı suretini,
- İmalatçı ile yaptığı, imalatçının ürünlerinin tanıtımından/promosyonundan sorumlu olduğunu belirtir fuar tarihinden önce noter aracılığıyla yapılmış ekte (EK-4) yer alan sözleşmenin aslını veya noter veya İhracatçı Birliğinin aslına uygunluğunu onayladığı suretini, ibraz eder.
Pazarlamacı firma yurtdışı fuarda sözleşme yaptığı en fazla iki firmanın ürünlerini sergileyebilir. Aynı şirketler grubu içerisinde yer alan imalatçı ile pazarlamacı firmanın aralarındaki organik bağı tevsik etmeleri yeterlidir.
Ödeme Esasları
Madde 17- Katılımcı ve organizatörün 2004/6 sayılı Tebliğde belirtilen desteklerden yararlanabilmesi için, harcamalarını fatura ve bankacılık sistemi içinde düzenlenen ödeme belgeleri ile (Bankacılık sisteminin henüz yerleşmediği ülkelerde ödemenin ne şekilde yapılacağı Müsteşarlık tarafından ayrıca belirlenir) tevsik etmeleri gereklidir.
Katılımcı firmalar, yurtdışı fuar iştiraklerine ilişkin Organizatöre yönelik ödemelerinin tamamını veya asgari miktar olarak belirlenen 2004/6 sayılı Tebliğ kapsamında destekten yararlandırılmayacak bölümünü  banka havalesi veya banka dekontu aracılığıyla fuar öncesinde doğrudan organizatöre yaparlar (İhracatçı Birliklerince düzenlenen yurtdışı fuarlara ilişkin ödemeler karşılığı Birlik tarafından alındı makbuzu düzenlenir).
Organizatörlerce söz konusu ödeme belgeleri fuar sonrası destek müracaatı esnasında ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ibraz edilir; bakiye tutarın ödemesinin çek veya senet aracılığıyla taahhüt edilmesi durumunda, bunlara ilişkin bankacılık sistemi dahilinde yapılan ödeme belgelerinin katılımcının destek karşılığı hakedişinin T.C. Merkez Bankasınca hesabına yatırılmasını takip eden en geç 30 gün içinde ilgili İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine organizatörler tarafından ibrazı gerekmektedir.
Madde 18- Başvuruyu inceleyen İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği destek müracaatının değerlendirilmesini teminen ihtiyaç duyulan her türlü ilave bilgi ve belgeyi talep edebilir.
Eksik belgelerle yapılan müracaatlarda, Genel Sekreterliğin incelemesi sonucu tespit edilen eksikliklerin yazılı olarak katılımcı firmaya bildirilmesini müteakip, üç ay içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması halinde, ilgili destek müracaatı işlemden kaldırılarak belgeleri iade edilir.
Ürün Teşhir Şartı
Madde 19-Katılımcılar, 2004/6 sayılı Tebliğde yer alan desteklerden yararlanabilmek için bizzat ürünlerini standlarında sergilemek zorundadırlar. Katılımcılar, ürünün cinsine göre ürünlerini doğrudan sergileme olanağı bulamamaları durumunda (bazı kimyasallar ve/veya fiziki olarak sergilenemeyen ürünler), broşür, katalog v.s. ile fuar katılımlarında azami 16 m 2 üzerinden desteklenirler.
Stand Alanı
Madde 20- Yurt dışı fuarlara iştirak eden katılımcılar ile uluslararası sektörel fuarlara bireysel iştirak eden katılımcıların; asgari 9 m 2 olmak üzere, azami 50 m 2’ye kadar kiraladıkları stand alanı üzerinden fuar giderleri 2004/6 sayılı Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlandırılır. 50 m 2’nin üzerinde stand alanı kiralanması durumunda, 50 m 2’nin üzerindeki kısma ilişkin fuar masrafları katılımcı tarafından karşılanır.
Komple tesis imalatı, makine, otomotiv ana sanayii ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmalar stand alanının desteklenmesine ilişkin azami 50 m 2’lık, mücevherat sektöründe faaliyet gösteren firmalar ise asgari 9 m 2’lik sınırlamadan muaftır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MÜRACAATIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Madde 21- Organizatörün;
a) Ülkemizin sahip olduğu ekonomik potansiyeli, teknolojik seviyeyi ve ihraç ürünlerimizin imajını ve kalitesini en iyi şekilde tanıtma amacına uygun davranmadığının,
b) Fuar süresince gösterdiği organizasyon yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin,
c) Katılımcı firmalara taahhütlerini yerine getirmediğinin,
d) Yanıltıcı ve/veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin ve/veya belge ibraz ettiğinin,
e) 2004/6 sayılı Tebliğ hükümlerine aykırı fiillerde bulunduğunun,
tespit edilmesi halinde destek talebi kabul edilmez.
Bu fiillerin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi durumunda 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Cezai müeyyide gerektiren diğer hallerde ise ilgililer hakkında ayrıca kanuni takibat yapılır.
Madde 22- Katılımcının, yanıltıcı ve/veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin ve/veya belge ibraz ettiğinin, aynı fuar için 2004/6 sayılı Tebliğ kapsamındaki desteklere ilaveten kamu kaynaklı başka desteklerden de faydalandığının, Türk malı imajına zarar verdiğinin, kalitesiz ürünler sergilediğinin, fuar süresince gösterdiği tanıtıma yönelik yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin ve 2004/6 sayılı Tebliğ hükümlerine aykırı fiillerde bulunduğunun tespiti halinde destek talebi kabul edilmez. Bu fiillerin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi durumunda 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.
MADDE 23- 21 ve 22 nci maddelerde belirtilenhususların tespitinde; doğrudan Müsteşarlık veya Müsteşarlıkça görevlendirilen fuar gözlemcisi veya Ticaret Müşaviri/Ataşesi tarafından düzenlenen raporlar esas alınır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
MÜRACAATIN SONUÇLANDIRILMASI
MADDE 24- İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, gerekli incelemenin yapılmasını müteakip, ödeme yapılacak katılımcı ve organizatör ile ödeme miktarlarını ödemenin yapılmasını teminen T. Cumhuriyet Merkez Bankası’na bildirir.
MADDE 25- Katılımcı ve organizatörün, 2004/6 sayılı Tebliğde belirtilen desteklerden faydalanabilmesi için harcamalarını fatura ile belgelendirmiş olması şarttır. Kuruluşlarca organizasyonu gerçekleştirilen yurt dışı fuar katılımlarında, katılımcının harcamalarını tevsik eden ödeme belgelerinin ibrazı şarttır.
MADDE 26- Yurt dışı fuarlarda katılımcı firmanın fuar gözlemcisi tarafından dağıtılan Fuar Değerlendirme Formunu doldurup iade etmemesi durumunda, 2004/6 sayılı Tebliğ kapsamındaki destek talebi değerlendirmeye alınmayacaktır.
MADDE 27- Desteklemede; ibraz edilen faturalardaki harcamaların (KDV hariç), YTL cinsinden olanları YTL, döviz cinsinden olanları, faturanın tarihi fuarı takip eden 30 gün içinde düzenlenmiş ise fatura tarihindeki, bu sürenin aşılması durumunda 30 uncu gündeki T. Cumhuriyet Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı YTL olarak T. Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir.
MADDE 28- Bu Uygulama Usul ve Esasları 1/1/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.
MADDE 29- Bu Uygulama Usul ve Esaslarına ilişkin her türlü düzenlemeyi yapmaya ve ortaya çıkabilecek ihtilafları sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir .


EK-1
FUARA İLİŞKİN BİLGİLER
FUAR ADI VE TARİHİ:
FUAR ÜLKESİ VE KENTİ:
FUAR KONUSU:
KATILIM ALANI (NET):
TAAHHÜTNAME
MALİYE BAKANLIĞINA
Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak istihsal edilen Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 24.12.2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/6 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ çerçevesinde; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu tutarı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.
Ayrıca destek talebinde bulunduğumuz fuara ilişkin olarak tarafımıza yapılacak finansal destek dışında herhangi bir kamu kaynaklı destek almadığımızı ve almayacağımızı da taahhüt ederim.
FİRMA ÜNVANI :
FİRMA ADRESİ :
POSTA KODU :
TEL NO :
FAKS NO :
VERGİ DAİRESİ :
VERGİ NUMARASI :
TİCARET SİCİL NO :
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA
Adıma tahakkuk edecek hakediş miktarının aşağıda belirtilen bankadaki hesabımıza yatırılmasını arz ederim.
BANKA ÜNVANI :
BANKA ŞUBESİ :
BANKA ŞUBE KODU :
TL HESAP NUMARASI :
YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLER :
YETKİLİ İMZA/İMZALAR :
TARİH :
KAŞE :


EK-2
FUARA İLİŞKİN BİLGİLER
FUAR ADI VE TARİHİ:
FUAR ÜLKESİ VE KENTİ:
FUAR KONUSU:
YURT DIŞI FUAR ALANI (NET):
YURT DIŞI FUAR ORGANİZASYONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN TANITIM ETKİNLİKLERİNİN ANA HATLARI:
TAAHHÜTNAME
MALİYE BAKANLIĞINA
Bakanlar Kurulu’nun 27.12.1994 tarih ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak istihsal edilen Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 24.12.2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2004/6 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ çerçevesinde; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tarafıma haksız bir ödeme yapıldığının tespit edilmesi halinde söz konusu tutarı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre geri ödeyeceğimi taahhüt ederim.
FİRMA ÜNVANI :
FİRMA ADRESİ :
POSTA KODU :
TEL NO :
TEL-FAKS NO :
E-POSTA :
VERGİ DAİRESİ :
VERGİ NUMARASI:
TİC. SİCİL NO :
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINA
Adıma tahakkuk edecek hakediş miktarının aşağıda belirtilen bankadaki hesabımıza yatırılmasını arz ederim.
BANKA ÜNVANI :
BANKA ŞUBESİ :
BANKA ŞUBE KODU :
TL HESAP NUMARASI :
YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLER :
YETKİLİ İMZA/İMZALAR:
TARİH :
KAŞE :


EK- 3
BİREYSEL FUAR DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DİLEKÇESİ
....../....../.........
T.C.
BAŞBAKANLIK
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
…………………………………….. İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
2004 / 6 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında aşağıda bilgisi verilen fuar için devlet desteğinden yararlanmak istiyoruz.
Fuar idaresinden aldığımız ve ödenecek boş stand metrekare fiyatını gösterir yer tahsis belgesi ekte sunulmaktadır.
Bilgileri ve gereği arz olunur.
KAŞE - İMZA
FİRMA ÜNVANI: ……………………………………………………………………...
FİRMA TEL NO: ...................…………...................... ……………………………
FİRMA FAKS NO: ..............................................................................................
FUAR ADI :.........................................................................................................
FUAR ÜLKESİ VE ŞEHRİ : …………………………………………………………
FUAR TARİHİ : ……………………………………………………………………….
FUAR BOŞ STAND METREKARE FİYATI : ……………………………………..
TAHSİS EDİLEN STAND ALANI ( m2 ) : ………………………………………….
EK : Fuar idaresinden alınan ve boş stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi


EK-4
YURTDIŞI FUARLARA ÜRETİCİ / İMALATÇI FİRMA ADINA PAZARLAMACI OLARAK KATILIMA İLİŞKİN SÖZLEŞME
Firmamıza ait....................... tarih ve ……… no’lu Kapasite Raporunda belirtilen ……………………………………………….. ürünleri yurtdışı fuar , sergi ve benzeri yerlerde tanıtımını ve pazarlamasını yapmak üzere …………………………………………………………………………….. Firmasına yetki verdiğimizi beyan ederiz.
ÜRETİCİ/İMALATÇI FİRMA ÜNVANI : ……………………………………
Yukarıda adı geçen firmanın verdiği yetkiye dayalı olarak …………. Tarih ve ……………. No ’ lu Kapasite Raporunda belirtilen ……………………………………………………………………….. ürünlerin yurtdışı fuar , sergi ve benzeri yerlerde tanıtımını ve pazarlamasını yapmayı kabul ettiğimizi beyan ederiz.
PAZARLAMACI FİRMA ÜNVANI : ………………………………………...
İMALATÇI FİRMA P AZARLAMACI FİRMA
FİRMA ÜNVANI FİRMA ÜNVANI
KAŞE KAŞE YETKİLİ İMZA YETKİLİ İMZA
EK : İ malatçi Firma Kapasite Raporu

 

Copyright © 2001-2008  Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş.
76. Sok. No: 4 06460 A.Öveçler-Ankara/TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 473 60 00 (pbx)
Faks: +90 (312) 473 60 10