Fuarlarımız
 Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş., Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen 24.4.1995 tarih ve 5 numaralı A Sınıfı Yurtdışı Fuar Düzenleme Yetki Belgesi'ne sahiptir.Forum Fuarcılık A.Ş.
Yurtdışı Fuar Organizatörleri Derneği Üyesidir.Sayfayı Yazdır
 2004/6 Sayılı Tebliğ
 

Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/6)
Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak hazırlanan Para Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 16/12/2004 tarihli ve 2004/11 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.
BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR
Amaç
Madde 1 — Bu Tebliğin amacı yurt dışında gerçekleştirilen ticari nitelikli, Türk İhraç Ürünleri Fuarları, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve Milli Katılım organizasyonlarına firmalarımızın iştiraki ile uluslararası sektörel nitelikli fuarlara bireysel katılımlarının sağlanması suretiyle ihracatımızın desteklenmesidir.
Kapsam
Madde 2 — Bu destek; yurt dışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonunu gerçekleştiren organizatörler ve sözkonusu fuar organizasyonlarına iştirak eden katılımcılar ile uluslararası sektörel nitelikteki fuarlara bireysel katılım sağlayan firma ve kuruluşlar tarafından yapılan harcamaların bu Tebliğin ilgili maddelerinde belirtilen miktar ve oranlar çerçevesinde Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanmasını kapsamaktadır.
Tanımlar
Madde 3 — Bu Tebliğde geçen;
Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını (DTM),
Organizatör: Müsteşarlık tarafından adlarına Geçici Belge veya Belge düzenlenmiş, yurt dışında Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonu gerçekleştirme yetkisi verilen firma ve kuruluşları,
Yurt Dışı Fuar: Türk ihraç ürünlerinin tanıtılması ve pazarlanması amacıyla yurt dışında düzenlenen; Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Milli Katılım organizasyonunu,
Katılımcı: Bu Tebliğ kapsamındaki yurt dışı fuarlara katılan veya uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara bireysel katılım sağlayan İhracatçı Birliğine üye, yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunan firmalar ile bunların ürünlerinin pazarlamasını yapan Türkiye’de yerleşik firma ve kuruluşları,
Milli Katılım: Yurt dışında düzenlenen genel veya sektörel nitelikli uluslararası fuarlara Türk firmalarının Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatör koordinatörlüğünde gerçekleştirilen toplu katılımları,
Bireysel Katılım: Müsteşarlık tarafından belirlenerek ilan edilen yurt dışında düzenlenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara firmaların kendi girişimleri neticesinde doğrudan katılımlarını,
Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Sadece Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yurt dışında düzenlenen genel nitelikli fuarları,
Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: Sadece sektörel Türk ihraç ürünlerinin tanıtımı ve pazarlanması amacıyla Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yurt dışında düzenlenen fuarları,
Üretici/imalatçı Organizasyonları: Aynı üretim ve/veya imalat dalında faaliyette bulunan firmaları biraraya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeleri (Federasyon, Birlik, Dernek veya benzeri yapılanmaları),
Katılım Bedeli: Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatörün, sözkonusu faaliyet kapsamında katılımcı firmalara sağlamış olduğu; nakliye, gümrükleme, sigorta, stand kiralama, stand konstrüksiyonu, dekorasyon, yurt dışı tanıtım faaliyetleri ve fuarla ilgili vereceği hizmetlere ilişkin giderlerin toplamının metrekare satış fiyatına yansıtılmış bedelini,
Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ): Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından "SDŞ" statüsü verilen şirketleri, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
YURT DIŞI FUARLARA İLİŞKİN DESTEKLER
Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım Organizasyonlarının Desteklenmesi
Madde 4 — Katılımcı tarafından, yurtdışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre ödenecek katılım bedelinin % 65’i destek kapsamında katılımcıya ödenir.
Katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, organizatöre ödenecek katılım bedelinin % 75’i destek kapsamında SDŞ’ye ödenir.
Yurt dışı fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine ve otomotiv ana sanayii sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere % 50’si, doğal taş, seramik ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere % 50’si katılım bedeline ilaveten desteklenir.
Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurtdışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli Milli Katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarını geçemez.
Bu maddenin,
- Birinci fıkrasında belirtilen katılımcının organizatöre ödeyeceği katılım bedeline ilişkin destek oranı 1/1/2006 tarihinden itibaren %50 olarak uygulanacaktır.
- İkinci fıkrasında belirtilen sektörler için ödenecek ilave nakliye masrafı, katılımcıya fuar bazında ödenebilecek azami destek tutarı sınırlamasına tabi olmaksızın uygulanır.
Hedef Ülke Bazında Yurt Dışı Fuar Katılımı
Madde 5 — Müsteşarlıkça yürütülen ihracat stratejisi çerçevesinde, yeni Pazar olarak belirlenen ülkelerde düzenlenecek Yurt Dışı Fuarlara iştirak eden katılımcı niteliğini haiz firmaların Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatöre ödeyecekleri katılım bedeli için bu Tebliğ kapsamında belirlenen destek oranına 10 puan ilave destek sağlanır.
Katılımcılar bu maddede belirtilen ilave destekten aynı ülkede düzenlenen azami 2 yurtdışı fuar için yararlandırılırlar.
Üretici/İmalatçı Organizasyonları ve Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi
Madde 6 — Üretici/imalatçı organizasyonları tarafından, temsil ettikleri sektör/sektörlerin tanıtımının yapılması amacıyla, Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatörce düzenlenen yurt dışı fuara katılım sağlanması durumunda, organizatöre ödenen katılım bedelinin % 65’i destek kapsamında Üretici/İmalatçı Organizasyonuna ödenir.
Üretici/imalatçı organizasyonlarına ödenecek destek tutarı, yurtdışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını, sektörel nitelikli Milli Katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarını geçemez.
Ancak, yapılacak ödemelerde, katılım bedelinin hesaplanmasında her fuar için azami 36 m2’lik alan esas alınır. Üretici/İmalatçı organizasyonları, kiraladıkları standda sadece temsil ettikleri sektör/sektörlerin genel tanıtımını yaparlar, sözkonusu alanda münferiden firmalara ait ürünleri sergileyemezler.
Bu madde kapsamındaki şartları yerine getirmeyen Üretici/İmalatçı Organizasyonlarının destek müracaatları değerlendirilmeye alınmaz.
Yurt Dışı Fuarlara İlişkin Organizatör Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Madde 7 — Müsteşarlık tarafından görevlendirilen organizatörün, Türk İhraç Ürünleri Fuarı, Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Milli Katılım organizasyonuna yönelik tanıtım amacıyla yurtdışında gerçekleştirdiği;
-defile,
-fuar alanında düzenlenecek basın toplantısı ve kokteyl,
-reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık biçimindeki tanıtım etkinlikleri,
-elektronik ortamda tanıtım/videowall, multivizyon gösterileri,
-yazılı ve görsel kitle iletişim araçlarında yayınlanacak reklamlar,
-toplam alanı 20 m2’yi geçmemek üzere fuar konusu sektör/sektörlerin tanıtımı ve katılımcı firmalara iletişim hizmetleri (faks, telefon, internet v.b) vermeye yönelik info stand,
harcamaları destek kapsamındadır.
Yurt dışı fuar organizasyonlarında, Müsteşarlıkça görevlendirilen organizatör tarafından yapılan bu madde kapsamındaki tanıtım faaliyetlerine yönelik harcamaların % 75’i; Yurt dışı fuarın genel nitelikli milli katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 80.000 ABD Dolarına kadar, sektörel nitelikli milli katılım veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise azami 120.000 ABD Dolarına kadar destekten yararlandırılır.
Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarları ve sektörel nitelikli Milli Katılımlarda, Müsteşarlığa sunulacak tanıtım projesine verilecek ön uygunluğa istinaden, organizatör tanıtım faaliyetlerine yönelik yukarıda belirtilen destek miktarına ilaveten; proje kapsamında yapılacak harcamaların % 75’ini geçmemek üzere 80.000 ABD Dolarına kadar ödeme yapılır.
Bu madde kapsamında destekten yararlandırılan harcama kalemleri, organizatör tarafından yurt dışı fuara katılan firmaların katılım bedeline yansıtılamaz.
Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlara Bireysel Düzeyde Katılımların Desteklenmesi
Madde 8 — İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince belirlenen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi İcra Komitesi’nin görüşü alındıktan sonra Müsteşarlıkça uygun görülerek ilan edilen sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştirilmesi durumunda;
- Sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, katılımcının ödeyeceği boş stand kirasının % 65’i ve nakliye harcamalarının % 50’si, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere,
- Sektörel nitelikli uluslararası fuarlara bireysel iştirak gerçekleştiren katılımcının Sektörel Dış Ticaret Şirketi (SDŞ) olması durumunda, boş stand kirasının tamamı ve nakliye harcamalarının % 75’i, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere,
ödenir.
Sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara iştirak eden komple tesis imalatı, makine ve otomotiv ana sanayii sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının 10.000 ABD Dolarını geçmemek üzere % 50’si, doğal taş, seramik ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuar nakliye masraflarının ise 6.000 ABD Dolarını geçmemek üzere %50’si ilaveten desteklenir.
Bu maddenin,
- Birinci fıkrasında belirtilen katılımcının organizatöre ödeyeceği boş stand kirasına ilişkin destek oranı 1/1/2006 tarihinden itibaren %50 olarak uygulanacaktır.
- İkinci fıkrasında belirtilen sektörler için ödenecek ilave nakliye masrafı, katılımcıya fuar bazında ödenebilecek azami destek tutarı sınırlamasına tabi olmaksızın uygulanır.
Üretici/İmalatçı Organizasyonlarının katılacağı sektörel nitelikli uluslararası fuarlar için, stand alanı 36 m2’yi geçmemek şartıyla, boş stand kirasının % 65’i ve nakliye harcamasının % 50’si, 15.000 ABD Doları’nı aşmamak üzere ödenir. Üretici/İmalatçı Organizasyonları, kiraladıkları standda sadece temsil ettikleri sektör/sektörlerin genel tanıtımını yaparlar, sözkonusu alanda münferiden firmalara ait ürünleri sergileyemezler.
Bu madde kapsamındaki şartları yerine getirmeyen Üretici/İmalatçı Organizasyonlarının destek müracaatları değerlendirilmeye alınmaz.
Bireysel Düzeyde Katılımlarda Başvuru Şekli
Madde 9 — Katılımcı, bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen esaslar dahilinde belirlenen bireysel olarak iştirak edeceği uluslararası fuarın başlama tarihinden önce destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine, fuar idaresinden alınan ve ödenecek boş stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesini ibraz eder. Bu madde kapsamındaki yükümlülüğünü yerine getirmeyen katılımcıların destek müracaatları değerlendirilmeye alınmaz.
Ödeme Esasları
Madde 10 — Katılımcı ve organizatörün bu Tebliğde belirtilen desteklerden yararlanabilmesi için, harcamalarını fatura ve bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile (Bankacılık sisteminin henüz yerleşmediği ülkelerde ödemenin ne şekilde yapılacağı Müsteşarlık tarafından ayrıca belirlenir) tevsik etmeleri gereklidir.
Kurlar
Madde 11 — Desteklemede; ibraz edilen faturalardaki harcamaların, TL cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları fatura tarihindeki T.C. Merkez Bankası çapraz kurları ve döviz alış kuru esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak T.C. Merkez Bankası tarafından Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
Müracaat Şekli ve Müracaatın Değerlendirilmesi
Madde 12 — Organizatörlerin yurt dışı fuar organizasyonuna ilişkin başvuruları, düzenlenecek fuarla ilgili sunacakları tahmini maliyet raporu ve gerekli durumlarda istenecek ilave bilgi ve belgelerin Müsteşarlık tarafından incelenmesi suretiyle sonuçlandırılır.
Madde 13 — Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerle ilgili gerekli tüm bilgi ve belgeler fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; Türk İhraç Ürünleri, Sektörel Türk İhraç Ürünleri ve Milli Katılım organizasyonlarında; organizatör kanalıyla bulunulan bölgedeki fuar konusu sektör de gözetilmek suretiyle ilgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine, bireysel düzeyde uluslararası fuar katılımlarında ise firma tarafından üretim konusuyla ilgili üye olduğu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine intikal ettirilir. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, gerekli incelemeyi yapmak suretiyle; ödeme yapılacak katılımcı ve organizatör ile ödeme miktarlarını ödemenin yapılmasını teminen T. C. Merkez Bankası’na bildirir.
Fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde gerekli tüm belgelerle birlikte müracaatta bulunulmaması durumunda, ilgili fuar destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.
Ürün Teşhir Şartı
Madde 14 — Katılımcılar, bu Tebliğde yer alan desteklerden yararlanabilmek için bizzat ürünlerini standlarında sergilemek zorundadırlar. Katılımcılar, ürünün cinsine göre ürünlerini doğrudan sergileme olanağı bulamamaları durumunda, broşür, katalog v.s. ile fuar katılımlarında azami 16 m² üzerinden desteklenirler.
Stand Alanı
Madde 15 — Yurt dışı fuarlara iştirak eden katılımcılar ile uluslararası fuarlara bireysel iştirak eden katılımcıların; asgari 9 m² olmak üzere, azami 50 m²’ye kadar kiraladıkları stand alanı üzerinden fuar giderleri bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden yararlandırılır. 50 m²’nin üzerinde stand alanı kiralanması durumunda, 50 m2’nin üzerindeki kısma ilişkin fuar masrafları katılımcı tarafından karşılanır.
Komple tesis imalatı, makine, mermer-doğal taş ve seramik, halı, ev tekstili, otomotiv ana sanayii ve mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmalar stand alanının desteklenmesine ilişkin azami 50 m2’lik, mücevherat sektöründe faaliyet gösteren firmalar ise asgari 9 m2’lik sınırlamadan muaftır.
Yaptırım
Madde 16 — Organizatörün;
a) Ülkemizin sahip olduğu ekonomik potansiyeli, teknolojik seviyeyi ve ihraç ürünlerimizin imajını ve kalitesini en iyi şekilde tanıtma amacına uygun davranmadığının,
b) Fuar süresince gösterdiği organizasyon yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin,
c) Katılımcı firmalara taahhütlerini yerine getirmediğinin,
d) Yanıltıcı ve/veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin ve/veya belge ibraz ettiğinin,
e) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı fiillerde bulunduğunun,
tespit edilmesi halinde destek talebi kabul edilmez. Bu fiillerin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi durumunda 18’inci madde hükmü çerçevesinde işlem yapılır.
Madde 17 — Katılımcının, yanıltıcı ve/veya gerçeğe aykırı bilgi verdiğinin ve/veya belge ibraz ettiğinin, Türk malı imajına zarar verdiğinin, kalitesiz ürünler sergilediğinin, fuar süresince gösterdiği tanıtıma yönelik yaklaşımının ülkemiz itibarını zedelediğinin ve bu Tebliğ hükümlerine aykırı fiillerde bulunduğunun tespiti halinde destek talebi kabul edilmez. Bu fiillerin ödeme yapıldıktan sonra belirlenmesi durumunda 18’inci madde hükmü çerçevesinde işlem yapılır.
Haksız Ödeme
Madde 18 — Bu Tebliğ kapsamında katılımcıya veya organizatöre haksız ödeme yapıldığının tespiti halinde geri alma işlemi için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Cezai müeyyide gerektiren diğer hallerde ise ilgililer hakkında ayrıca kanuni takibat yapılır.
Yetki
Madde 19 — Bu tebliğde düzenlenen hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemeye, genelgeler çıkarmaya, uygulamaya ilişkin talimatlar vermeye, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya Müsteşarlık yetkilidir.
Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat
Madde 20 — Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 12/3/2001 tarihli ve 2001/4 sayılı Kararı ile 23/3/2001 tarihli ve 24351 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2001/4 nolu Yurt Dışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 — 2004 yılı içerisinde gerçekleştirilen yurt dışı fuarlar ve uluslararası fuarlara bireysel katılımlara ilişkin destek müracaatlarının sonuçlandırılmasında "Yurt Dışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin" 2001/4 nolu Tebliğ ve Uygulama Usul Esasları hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 21 — Bu Tebliğ 1/1/2005 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 22 — Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

Copyright © 2001-2008  Forum Fuarcılık ve Geliştirme A.Ş.
76. Sok. No: 4 06460 A.Öveçler-Ankara/TÜRKİYE
Tel: +90 (312) 473 60 00 (pbx)
Faks: +90 (312) 473 60 10